Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

2021. költségvetést megalapozó törvény (Helyi adó, Art., KATA) | News Flash

30 július 2020
Ez a cikk
nyelven is elérhető

Az Országgyűlés 2020. július 3-án elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényt. (a továbbiakban: Módtörvény).

Az elfogadott Módtörvény számos,  adózási környezetet meghatározó jogszabályt módosít, így többek között a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Helyi adó tv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt (Art.), valamint a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényt.(KATA tv.)

A következőkben a legjelentősebb módosításokat foglaljuk össze.

Helyi adókkal kapcsolatos változások

Idei évtől már iparűzési adóban is megszűnik az adóelőleg-kiegészítési (feltöltési) kötelezettség, mely változást első alkalommal a Módtörvény hatálybalépése napját (2020. július 15.) magában foglaló adóévben kell alkalmazni. Törlésre került továbbá a fenti dátumtól a reklámhordozók után fizetendő helyi építményadó-kötelezettség is.

Változások az adózás rendjében

  • Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerhez (EKAER) kapcsolódó kötelezettségek

Az Art. értelmező rendelkezései közé bekerül a termékegység fogalma, amelyhez hasonló fogalmat jelenleg az EKAER rendelet tartalmaz.

2021. január 1. napjától kizárólag a későbbiekben kiadásra kerülő miniszteri rendeletben meghatározott termékekhez kapcsolódó, gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó termékértékesítéshez, termékbeszerzéshez és egyéb célú termékmozgatáshoz kell kérni EKAER számot.

Aki 2021. január 1-től EKAER bejelentésre köteles, az a későbbi miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti esetekben kockázati biztosítékot is köteles lesz nyújtani.

A részletszabályokat rendező miniszteri rendelet még nem jelent meg, így jelenleg nem ismert a bejelentés köteles termékek köre, továbbá nem tudhatjuk azt sem, hogy milyen gépjárművel történő fuvarozás, illetve milyen értékű és súlyú termékegység esetében lesz szükséges a bejelentés.

Változások a KATA törvényben

2021. január 1-től három lényeges változás került beépítésre a KATA tv.-be, amely a jogalkotó szándéka szerint segíti majd a visszaélések kiszűrését.

1) Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a kifizető 40 % mértékű adót fizet.

A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg, amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját követő hónap 12. napjáig, amelyben a KATA adóalany részére bevételt juttat.

2.)  Cégcsoportokat érintő változás:  ha a kifizető olyan KATA alanynak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40 % mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásában pedig köteles feltüntetni a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét.

Az 1.) és 2.) pontban említett kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a KATA alanyt a 40 % mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.

3.) Külföldről kapott kifizetések: Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a KATA alany 40 % mértékű adót fizet.

Ha külföldi kifizető juttat bevételt olyan KATA alanynak, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás utáni 40 % mértékű adót a KATA alany fizeti.

Fontos rendelkezés, hogy a 12 milliós értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a fentiekben részletezett azon 3 millió Ft feletti értékeket, valamint a kapcsolt felektől érkező azon bevételeket, amelyek után megfizetésre kerül(t) a 40 % mértékű adó,

4.) További lényeges változás 2021. január 1-től, hogy egy magánszemély csak  egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Az adóhatóság a bejelentéskor vizsgálni is fogja, hogy a nyilvántartásában szerepel-e már kisadózóként a vállalkozó, és ha igen, az új bejelentést visszautasítja.

Ha egy magánszemély korábban már több jogviszonyában is a KATA tv. szerinti adózást választotta, és önként nem rendezi a jogviszonyait, akkor a NAV 2021. január 1-jével – a kisadózóval és az érintett kisadózó vállalkozásokkal határozatában közölni fogja – hogy az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszonyában törli a magánszemélyt a KATA alanyok köréből.

Tájékoztatási kötelezettség

A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő KATA adóalany a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó tájékoztatja továbbá a vele szerződésben álló kifizetőt a KATA alanyiság megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

2021. január 1-jét megelőzően már fennálló szerződéses jogviszony esetében a fenti tájékoztatást a KATA alany 2021. január 15-éig teljesíti.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram