Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Áfa Árfolyam különbözetek | News Flash

14 február 2019
Ez a cikk
nyelven is elérhető

Az áfa árfolyam eltérő lehet az adóügyekben és a könyvelésben. Ennek oka, hogy nem kötelező az alkalmazott árfolyamokat összehangolni, csupán az a jogszabályi elvárás, hogy az adózásban az Áfa tv. szerinti árfolyamot lehet használni, könyvelésben pedig a számviteli tv szerinti árfolyamot. A kettő azonban lehet azonos is, megkönnyítve a vállalkozás és a könyvelők munkáját.

A felhőalapú vállalatirányítási rendszerek segítségével mára már egyetlen gombnyomással a világ bármely pontjáról megvalósítható a számlák, így akár a devizás ügyletekhez kapcsolódó számlák automatikus kiállítása, amely biztosítja a gyorsaságot és a hatékonyságot.

De vajon az ilyen hatékony módon kibocsátott számlák megfelelnek majd minden tekintetben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) előírásainak? A cikkben többek között erre is fény derül.

Tegyük fel, hogy a felek a szerződésben a forintban fizetendő ellenértéket valamely külföldi fizetőeszköz adott időpontban érvényes árfolyamán, vagy fix árfolyamon határozták meg. Ebben az esetben az ügyletről kibocsátott számlán az adóalap forintban lesz kifejezett. Szerencsés helyzet, az árfolyamot még csak vizsgálni sem kell.

Akkor kell elővigyázatosnak lenni, amikor az érintett felek az ügyletek ellenértékéről valamely, forinttól eltérő külföldi fizetőeszközben állapodnak meg, így áfa árfolyam különbözet léphet fel. Ilyenkor az Áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletek esetén a devizában meghatározott adóalapot „forintosítani” kell.

Az automatizált számlázási és vállalatirányítási rendszerek tökéletlenségének oka a kettős árfolyamtechnikában keresendő. Ugyanis a cég számviteli politikájától függően eltérhet egymástól a kimenő, illetve bejövő devizás számlák könyvelési árfolyama és az Áfa tv.szerinti Áfa árfolyam.

Hogyan történik a forintosítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) szerint?

A devizában kiállított számla értékét a teljesítés napjára, illetve – ha szerződés készült, akkor – a szerződésben szereplő teljesítési dátum napjára vonatkozó árfolyamon kell átszámítani forintra, és a könyvelésbe beállítani. Ez az árfolyam lehet a választott hitelintézet adott napi devizavételi és eladási árfolyamának átlaga, az MNB (Magyar Nemzeti Bank) vagy az EKB (Európai Központ Bank) hivatalos devizaárfolyama. Ugyanakkor ha ezen árfolyamok szerinti értékelés lényeges torzulást okozna az eszközök és források értékében, illetve az eredményben, akkor a valós és megbízható kép érdekében lehetősége van a vállalkozásnak csak az eladási vagy csak a vételi árfolyamot használni a devizában kiállított számla értékének átszámításakor.

A kettős árfolyamtechnika elkerülése végett a számviteli politika meghatározásakor célszerű tehát olyan árfolyamot rögzíteni, amely egyúttal megfeleltethető az Áfa tv. szerinti Áfa árfolyamnak is. Amennyiben így tesz a cég, akkor ugyanaz az árfolyam alkalmazható főkönyvben, mint az áfa analitikában, s így a könyvelési rendszernek nem kell kettős árfolyammal működnie.

Amennyiben viszont a cég kettős árfolyamtechnikát alkalmaz, akkor a főkönyvben lekönyvelt tételek számviteli politikának megfelelő árfolyama bevallási időszakonként eltérhet az áfa analitika árfolyamától, így árfolyam különbözetek keletkezhetnek. Alapelv azonban, hogy a könyvelésnek a bevallással egyeznie kell, így ebben az esetben a bevallási időszakok végén a főkönyvet a bevalláshoz hozzá kell igazítani forintértékben, azaz a különbözet a 466-467-es számlákon árfolyamnyereség vagy veszteséggel szemben korrekcióra kerül.

Hogyan történik a forintosítás az Áfa. tv. szerinti Áfa árfolyammal?

Arról már írtunk korábban, hogy az adóalapnak mindig forintban meghatározottnak kell lennie. Devizás ügyleteknél az adóalap forintban történő meghatározása során az adófizetésre kötelezett adóalanynak az Áfa tv. 80. § (2) bekezdésének rendelkezéseit, illetve a 80/A. § -a szerinti árfolyam valamelyikét kell kötelezően alkalmaznia.

Az adólevonásra jogosult pedig csak az így meghatározott adóalapra felszámított adót helyezheti levonásba, ezért javasoljuk számlabefogadóként is vizsgálni, hogy szállító partnerünk helyes adóalappal számolt-e.

A külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintban történő meghatározásához főszabály szerint a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni. Kivéve, amikor az ügylet sajátosságaiból adódóan ettől eltérő szabály alkalmazandó.

Mikor történik teljesítés az Áfa tv. alapján?

Ez az ügylet tényállásszerű megvalósulását jelenti, amikor a konkrét ügylet minden tényállási eleme bekövetkezett, egyrészt a felek által a szerződésben megállapított feltételek, másrészt az ügyletre vonatkozó jogszabályok által esetlegesen előírt követelmények is teljesülnek. Egyes ügyletek tényállását maga az Áfa tv. tartalmazza. Ilyen a normál termékértékesítés, a részletfizetési-konstrukciók, a bizomány feltételes termékértékesítési tényállása, az ellenérték nélküli ügyletek. És amennyiben az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, akkor a részteljesítés is teljesítés.

A főszabály szerint tehát a teljesítés napján érvényes árfolyamon kell forintosítani.

Most vegyük sorra az ügylet sajátosságaiból adódó, főszabálytól eltérő szabályokat:

1.) Közösségen belüli termékbeszerzés

A Közösségen belüli termékbeszerzés, a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletek, továbbá a termékimport esetén az adófizetési kötelezettség keletkezési időpontjában érvényes árfolyamon kell forintosítani.

– Közösségen belüli termékbeszerzés esetén az adóalap forintban történő meghatározásához az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napján érvényes árfolyammal kell számolni.

– A két belföldi, adófizetésre kötelezett adóalany között megvalósuló, Áfa tv. 142. §-ban nevesített fordított adózás alá eső ügyletekben ( így például munkaerő kölcsönzés, fémhulladék értékesítés esetén) az adóalap forintban történő meghatározásához első lépésként az alábbi három időpontot kell beazonosítani: -számla kézhezvétele/-ellenérték megtérítése/-teljesítést követő hónap 15. napja. Ezek események közül a legkorábbi időpontban érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

– Termék importja esetében az adó alapjának forintra történő átszámításhoz azt az árfolyamot kell alkalmazni, amelyet a vámérték megállapításánál kell alkalmazni. Az áru vámértékét a vámkezelést megelőző hónap utolsó előtti szerdáján kiadott MNB deviza-árfolyam alapján kell átváltani forintra.

2.) Előleg

Előleg esetén az adóalap forintban történő meghatározásakor az előleg kézhezvételének, jóváírásának napján érvényes árfolyammal kell számolnunk. Ugyanakkor „szolgáltatás import” -hoz kapcsolódóan (amikor a szolgáltatás igénybevétele után adófizetésre az Áfa tv.  140. § a) pontja alapján az igénybevevő a kötelezett) megfizetett előleg esetén – egyes értelmezések szerint – nem kifogásolható az a gyakorlat sem, hogy  az előleget fizető belföldi adóalany az előleg után fizetendő adó megállapítása során azt az árfolyamot alkalmazza, amely az előleg átutalása napján volt érvényes (hiszen a jóváírás időpontját nem ismerheti). Ez azonban a jogszabályból nem levezethető, pusztán a gyakorlat által szült praktikus megoldás, ezért körültekintően kell eljárni.

Az előleghez kapcsolódó ügylet későbbi teljesítésekor az ügyletre vonatkozó számlában – mivel az előleg és a fennmaradó összeg eltérő időpontban, külön-külön képez adóalapot – az adóalapot meg kell bontani, tekintettel arra, hogy az adó alapjának forintra történő átszámításakor az előlegre és a fennmaradó összegre különböző időpontban érvényes árfolyam alkalmazandó.

Így az előleg után már megfizetett áfa összegét az előleg átvétele, jóváírása és az ügylet Áfa törvény szerinti teljesítési időpontja közötti árfolyamváltozás már nem befolyásolja.

3.) Az időszakos elszámolású ügyleteknél

Az időszakos elszámolású ügyleteknél (Áfa tv. 58. §) a fő szabálytól egyszerűbben történik az adóalap forintban történő meghatározása, a számla kibocsátásának időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

4.) Közösségen belüli értékesítés

Az Áfa tv. 89. §-ban meghatározott feltételekkel mentes, Közösségen belüli értékesítés adóalapjának forintosításához első lépésként az alábbi két időpontot kell beazonosítani :-az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásának napja/- a teljesítést követő hónap 15. napja. Ezek közül a korábbi időpontban érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Miután a fentiek alapján kiválasztottuk, hogy melyik napi árfolyamot alkalmazzuk, már csak egy kérdésben kell döntenünk:

Mi legyen az alkalmazandó áfa árfolyam?

Ez az árfolyam a választott hitelintézet adott napi deviza eladási árfolyama, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vagy az EKB (Európai Központ Bank) hivatalos devizaárfolyama lehet.

Az a számlakibocsátó, aki az MNB vagy az EKB hivatalosan közzétett árfolyamát választja, választását formálisan is jelezze a NAV felé a 19T201T számú adatbejelentő és változásbejelentő lapon, és ettől a választása évét követő év végéig nem is térhet el.

Ha a számlakibocsátó a fenti választással nem élt, nincs korlátozás a tekintetben, hogy mely, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet deviza eladási árként jegyzett árfolyamát kell alkalmaznia. Az adózók tetszőlegesen választhatnak a belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézetek között.

Miért is szükséges, hogy beazonosítsuk az alkalmazandó, megfelelő napi árfolyamot?

Mert az Áfa tv. 172. § -a alapján a devizában kibocsátott számlán az áthárított adót az előzőekben ismertetettek szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával forintban kifejezve is fel kell tüntetni, és a számla befogadója csak az így meghatározott adóalapra felszámított, forintban kifejezett adót helyezheti majd levonásba, amennyiben adólevonásra egyébként jogosult.

Fordított adózás alá tartozó, Közösségen belüli beszerzés esetén, „szolgáltatás import” vagy ahhoz kapcsolódó előleg fizetése esetén a számlabefogadónak kell mindezekkel tisztában lennie, hiszen ekkor az általa befogadott számlának forintértéket és alkalmazott árfolyamot nem kell tartalmaznia. Ebben esetben a számla befogadója az általa fizetendő adó megállapítása során nem a szállító partnere által alkalmazott árfolyamot, hanem a saját maga által választott árfolyamot alkalmazza. Ugyanazt az árfolyamot, amelyet egyébként is alkalmazna az értékesítései után fizetendő adó megállapítása során.

Ha mindezt képes kezelni és figyelembe venni az Önök által használt számlázó szoftver, akkor a program által kibocsátott devizás számlák megfelelnek majd minden tekintetben az Áfa tv. előírásainak és nem lesz szükség a számlák utólagos korrekciójára, valamint az áfa analitikák, főkönyvi nyilvántartások kiigazítására.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram