Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A veszélyhelyzet ideje alatt adómentesen adható a poszt-COVID szűrővizsgálat. Számos frissített információs füzet jelent meg 2022. év 2. hetében | NAV-Figyelő 2. hét

17 január 2022

1. Bevallási, adófizetési információk – 2022

Igazolások kiadása

A munkáltatóknak, kifizetőknek az SZJA-bevallás kitöltéséhez szükséges összesített igazolást 2022. január 31. napjáig kell kiadniuk, továbbá az adóalapot vagy az adót csökkentő (kedvezményekhez kapcsolódó) egyéb igazolásokat legkésőbb 2022. február 15-ig kell kiállítaniuk és átadniuk a magánszemélyeknek.

SZJA bevallás

A 2021. évi SZJA-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 2022. május 20. lesz.

A személyijövedelemadó-bevallási kötelezettség önállóan benyújtott 21SZJA jelű nyomtatványon vagy a NAV által elkészített adóbevallási tervezet elfogadásával vagy kiegészítésével és beküldésével teljesíthető.

Érdemes tudni, hogy ha egy mezőgazdasági őstermelő éves bevétele az 1 004 400 Ft-ot nem haladta meg, az őstermelői bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania, ezért erről bevallást sem kell benyújtania.

Az elektronikus tárhellyel rendelkező magánszemélyek várhatóan már 2022. március 15. előtt megnézhetik az adóbevallási tervezetet a NAV-honlap szja-aloldalán.

Az elektronikus tárhellyel nem rendelkező adózó – ha bevallását még nem nyújtotta be – 2022. március 16-ig kérheti a papíralapú tervezetet.

A kérelem többféle módon juttatható el a NAV-hoz:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot meghatározott formában)
 • a NAV honlapjáról elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/eszja);
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papíralapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon;
 • kötetlen formájú levélben (az adóazonosító jel és a születési dátum feltüntetésével);
 • az ügyfélszolgálati irodákban személyesen vagy
 • a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (Infóvonal: 1819, és ÜCC: 80-20 21

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás 2022. január 1-jével megszűnt. A 2021. adóévben befizetett előleg és a 2021. adóévre vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. január 12-ig kellett megfizetni, illetve lehetett visszaigényelni.

2. Fizetési kedvezmények gazdálkodó szervezeteknek – 2022 és Fizetési kedvezmények magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak – 2022 c. Információs füzetek

Azok az adózók kaphatnak fizetési kedvezményt, akik fizetési kötelezettségeiket – NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások – valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni.

Fizetési kedvezményt – végrehajtható okiraton alapuló – fizetési kötelezettség

 • halasztására,
 • részletfizetésére,
 • mérséklésére illetve elengedésére,

lehet kérni.

A fizetési kedvezményi kérelem elbírálásakor a NAV:

 • mérlegeli a kérelemben szereplő információkat,
 • mérlegeli a hivatalból rendelkezésére álló, valamint a külső szervek nyilvántartásaiból elérhető adatokat,
 • szükség esetén nyilatkozattételre szólítja fel az adózót,
 • és kérheti az adózó által közölt adatok, körülmények okiratokkal történő alátámasztását is.

3. Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás általános szabályai adóügyekben – 2022

Elektronikus ügyintézés során az ügyfélnek sem az ÁNYK űrlapot, sem az e-Papírt nem kell aláírnia vagy hitelesítenie. Ezek a szolgáltatások ugyanis biztosítják, hogy az iratot csak azonosított ügyfél nyújthassa be.

Ugyanakkor előfordulhat, hogy az űrlap és az e-Papír mellékleteként beadott iratokat alá kell írni vagy hitelesíteni kell, ha az adott irat kapcsán jogszabály ezt megköveteli vagy a NAV bizonyítékként csak elektronikusan hiteles iratot fogad el.

Ilyen lehet például a meghatalmazás, amit teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ekkor szükségessé válik, hogy azt elektronikusan aláírják vagy hitelesítsék.

Hogyan történhet a beküldött elektronikus iratok hitelesítése, aláírása?

Az elektronikus formában létrehozott irat akkor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azt a kiállító

 • elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével látta el, vagy
 • azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással (AVDH) hitelesítette.

Elektronikus aláírás vagy bélyegző

Elfogadható a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás vagy bélyegző, amit a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nyilvántartásában szereplő bizalmi szolgáltató bocsátott ki.

Elfogadható továbbá az eIDAS rendelet hatálya alá tartozó, az Európai Unióban letelepedett bizalmi szolgáltató által kibocsátott vagy tanúsított, a rendelet I-III. mellékletében meghatározott formai és technikai követelményeknek megfelelő aláírás is. Lehetőség van az Európai Unión kívüli bizalmi szolgáltatótól származó elektronikus aláírás alkalmazására is, de annak elfogadásához külön megállapodás szükséges.

AVDH

Elektronikus aláírás, illetve bélyegző hiányában ingyenesen igénybe vehető az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás, amely teljes bizonyító erővel tanúsítja, hogy a feltöltés során hitelesített irat a szolgáltatás során azonosított természetes személytől származik. A szolgáltatás KAÜ azonosítással használható.

4. Bankkártyás adófizetés – 2022

A NAV-nál a legtöbb esetben bankkártyával is lehet fizetni. A fizetéshez a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain POS-terminálok állnak rendelkezésre, továbbá a NAV internetes felületein is van lehetőség internetes bankkártyás fizetésre.

5. Köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA) – 2022

A KOMA előnyei többek között az alábbiak:

 • ingyenes: a felvételi kérelem illetékmentes;
 • nyilvános: az adatbázis elérhető a NAV honlapján;
 • aktuális: az adatbázis minden hónap 10-én frissül;
 • hiteles: igazolhatja az adatbázisban szereplő pénzügyi megbízhatóságát az üzleti partnerek számára;
 • biztosítékmentességet jelent EKÁER-ben: 2 éves működés mellett a szereplés kiváltja a kockázati biztosítékot.

6. A végrehajtási eljárás alapvető szabálya -2022

A NAV a következő tartozásokat hajtja be:

 • az adó, a költségvetési támogatás,
 • az adó-visszaigénylés, -visszatérítés,
 • az állami garancia vagy kezesség kiutalása és visszakövetelése,
 • az adók módjára behajtandó köztartozás,
 • az általános közigazgatási rendtartás alapján a végrehajtás tekintetében a hatáskörébe tartozó kötelezettségek,
 • az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások, feltéve, hogy azt törvény vagy kormányrendelet nem utalja más hatóság vagy adóhatóság hatáskörébe, valamint az
 • igazságügyi és rendészeti szervek által hozott közigazgatási döntésen alapuló egyes bírságok, költségek és egyéb követelések.

A NAV végrehajtást hivatalból, vagy külső megkeresésekre folytat.

Mit jelent az, hogy a végrehajtás szünetel?

A végrehajtási eljárás többek között az alábbi esetekben szünetel:

 • a fizetési kedvezmény iránti kérelem NAV-hoz érkezése utáni naptól a kérelmet elbíráló döntés véglegessé válásának napjáig, ha az adós fizetési kedvezmény iránti kérelmét a tartozás esedékességét követő 8 napon belül nyújtotta be,
 • a fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyező döntés véglegessé válásának napjától a tartozás döntésben foglalt teljesítéséig, ha az adós kérelmére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek.

7. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek járulék és SZOCHO fizetése – 2022

Főfoglalkozású társas vállalkozók járulékfizetése

Ha a főfoglalkozású társas vállalkozó tevékenysége középfokú végzettséghez nem kötött, akkor 2022 január 1-jétől havonta legalább 200 000 Ft után kell megfizetnie a társadalombiztosítási járulékot.

Ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, akkor a társadalombiztosítási járulék alapja 2022. január 1-jétől legalább havi 260 000 Ft.

Az egyidejűleg fennálló, több biztosítással járó jogviszony esetén

Ha a társas vállalkozó egyidejűleg

 • munkaviszonyban áll és foglalkoztatása a munkaviszonyában, munkaviszonyaiban együttesen eléri a heti 36 órát, vagy
 • köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben, az EGT tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappalin tanul, akkor a 18,5 %-os TB-járulékot, a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem alapján kell megfizetni.

Ha a társas vállalkozó több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja

Ez esetben a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot – erre vonatkozó nyilatkozata alapján – egy társaságnál kell figyelembe venni.  A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.

A társas vállalkozást terhelő SZOCHO

A társas vállalkozás (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, szabadalmi ügyvivői iroda, a szabadalmi ügyvivői társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, egyéni cég)  által a tagja után fizetendő SZOCHO alapja legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 %-a.

8. A diákok munkavállalása – 2022

A nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló és hallgató a tanulói vagy a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.

A tanulók kapcsán fontos kiemelni, hogy 2022. január 1-től a 25 év alatti fiatalok az Szja tv-ben meghatározott jövedelmeikre adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe.

A kedvezményre jogosult fiatalnak nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a kedvezmény havi összegéig, azaz 433 700 Ft.

A NAV tapasztalata szerint a diákok legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát, de ők is dolgozhatnak:

 • munkaviszonyban,
 • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, például megbízási szerződéssel,
 • egyszerűsített foglalkoztatottként és akár
 • háztartási alkalmazottként is.

Adóazonosító jel szükséges

A munkavégzéshez azonban adóazonosító jel szükséges.

9. Szja adóalap-kedvezmények – 2022

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 25 év alatti fiatalok kedvezménye, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye és családi kedvezmény

Az Információs füzetből a 25 év alatti fiatalok kedvezményét kívánjuk kiemelni, mert új adóalap kedvezményként a legtöbb újdonságot ez a kedvezmény jelenti az idei évben.

Az adóalap kedvezmény havi maximális összege 2022. évben 433 700 Ft, ami tehát akár havi 65 055 Ft adócsökkentést is hozhat a munkát vállaló fiataloknak.

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be, utoljára pedig a 25. év betöltésének hónapjában veheti igénybe az adóalap kedvezményt.

Arra érdemes figyelemmel lenni, hogy a 25 éven aluliak adóalap-kedvezménye és az első házasok kedvezménye együtt nem érvényesíthető a 25. év alatti munkavállalónál.

Példánk szerint egy 23 éves hölgy és egy 24 éves férfi 2021. június 4-én összeházasodtak.

1.) Ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár mindkét tagja 25 év alatti, akkor az első házasok kedvezménye érvényesítésének első hónapja az a hónap 2022. évben, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betöltötte. Ekkor ez a házastárs érvényesítheti az első házasok kedvezményét.

Mivel a házasságkötés 2021. december előtt történt és már érvényesítették az első házasok kedvezményét, és mindketten 25 év alattiak, az első házasok kedvezmény igénybevételét fel kell függeszteni 2022. január 1-től.

Ez esetben az első házasok kedvezménye érvényesítésének időszakából még hátralévő jogosultsági hónapok azt követő hónaptól vehetők igénybe, amelyben az egyik házastárs betölti a 25. életévét. Mivel a házaságkötés időpontja 2021. június 4. volt, 2021. július-december hónapokra (6 hónap) érvényesíthető volt az első házasok kedvezménye, ugyanakkor 2022 januártól már nem lesz.

Ha pl. a férj 2022. augusztus 5-én 25 éves lesz, akkor szeptembertől igénybe veheti az első házasok kedvezményét a még hátralévő 18 hónapra. Ekkor kell adóelőleg-nyilatkozatot adnia az első házasok kedvezményéről a munkáltatója részére.

2.) Ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár egyik tagja (itt a férj) már 2021. december 31-ig betöltötte volna a 25 életévét, akkor az első házasok kedvezményét egyedül ő érvényesíthetné 2022. január 1-től a fennmaradó időszakban.

10. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) – 2022

A magánszemélynek az EKHO-alap összegéből általános esetben 15 % EKHO-t kell fizetnie. Ez a szabály változatlan. A kifizetőt az EKHO-alap összege után 2022. január 1-től 13 % EKHO terheli. A SZOCHO csökkentésével összhangban került csökkentésre 2,5 %-kal az adó mértéke.

11. Online adóelőleg-nyilatkozatok egyszerűen

A magánszemélynek érdemes adóelőleg-nyilatkozatot tennie, ha azt szeretné, hogy a munkáltató, kifizető az adóalap- kedvezmények, illetőleg (amennyiben arra a jogszabály lehetőséget ad) a költségek figyelembevételével állapítsa meg és vonja le az adóelőleget.

A magánszemélyek az adóelőleg-nyilatkozatot elektronikus formában is megtehetik, a kedvezményekre vonatkozó nyilatkozatok esetében a NAV még a kedvezmény adatait is kiajánlja.

Az elektronikusan beküldött nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély által megjelölt foglalkoztatónak.

12. A veszélyhelyzet idején adómentes a poszt-COVID szűrővizsgálat

A veszélyhelyzet ideje alatt adómentes juttatásként biztosítható a munkavállalóknak a poszt-COVID szűrővizsgálat akkor, ha azt a munkáltató a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28/A. § (1)-(2) bekezdései alapján 60 napon belül bejelenti a NAV részére az általa nyújtott szolgáltatás megnevezésével, mennyiségének megjelölésével.

Veszélyhelyzet után

A poszt-COVID szűrővizsgálat majd a veszélyhelyzet után is biztosítható adómentesen, de csak akkor, ha azt a kötelező, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat részeként végzik.

Ha azonban a munkáltató a poszt-COVID szűrővizsgálatot csak lehetőségként biztosítja munkavállalójának, és az nem kapcsolódik közvetlenül a munkaköri alkalmassághoz, akkor a juttatás – a felek közötti jogviszony alapján – bérrel azonos mértékben adózik.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram