Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Minden az szja-bevallásról | NAV-figyelő, 11. hét

18 március 2019

Az szja-bevallással kapcsolatos összes fontos kérdést tisztázta a NAV. Az adóhatóság ezen túl közölte a magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumokat és szabályokat.

1. Gyakori kérdések az Szja-bevallásról

A NAV összeállításában az adóbevallási tervezettel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb adózói kérdésekre adott válaszait gyűjtötte össze.

A kérdések az alábbi témák szerinti csoportosításban szerepelnek a NAV kiadványában:

 • Technikai jellegű kérdések (bevallási tervezet elérése, módosítása, benyújtása)
 • Szja-befizetés és kiutalás
 • Összevonás alá eső jövedelmek és a kedvezmények
 • Elkülönülten adózó jövedelmek
 • Adómentes, illetve a jövedelembe be nem számító bevételek
 • Mezőgazdasági őstermelők és egyéni vállalkozók
 • Egészségügyi hozzájárulás
 • Rendelkezés az           adóról   (önkéntes           pénztári  rendelkezések, 1+1 százalék)

Most a fenti témákból emelnék ki néhány fontos kérdést, és az adóhatóság ezekre adott hivatalos válaszát.

Hova postázzák a bevallási tervezetemet?

Ha van ügyfélkapuja, de személyesen vagy ügyfélkapun keresztül rendelkezett arról, hogy a NAV Önnel ne elektronikusan tartson kapcsolatot, akkor hivatalunk a rendelkezési nyilvántartásban megadott kapcsolattartási címet veszi figyelembe. Ha bejelentett a NAV-hoz levelezési címet vagy tartózkodási helyet, akkor oda érkezik a küldemény. Ha külön nem jelentett be elérhetőséget, akkor állandó lakcímére küldjük a bevallási tervezetet.

A bevallási tervezeteket a NAV 2019. március 18-tól 2019. április 30-ig postázza.

A bejelentett adatokról egyeztethet ügyfélszolgálatunkon személyesen, vagy a TEL nyomtatványon kérhető ügyfélazonosító számmal, azaz PIN kóddal, vagy RKTA azonosítóval – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás –, a 06 80 202122-es telefonszámon.

Még nincs ügyfélkapum, de a közeljövőben szeretnék nyitni. Ha március 16-a után regisztrálok az ügyfélkapun, akkor hozzáférek-e online az adóbevallási tervezethez, jóváhagyhatom-e azt már az ügyfélkapun keresztül?

Ügyfélkapus regisztráció után mindenki láthatja, módosíthatja, jóváhagyhatja az elkészített bevallási tervezetet akkor is, ha már más módon benyújtotta bevallását.

Megkaptam postán a bevallási tervezetet. Hogyan javíthatom?

Mivel a kinyomtatott, papíralapon kapott tervezetet javítani nem lehet, a 18SZJA bevallást kell benyújtani 2019. május 20-ig.

Ha a bevallási tervezet befizetendő személyi jövedelemadót tartalmaz, hogyan lehet azt befizetni, kérhető-e részletfizetés?

Ha a bevallással egyidőben személyi jövedelemadót kell fizetnie, akkor arra több lehetőség is van:

 • Az online felületen (e-SZJA portálon) bankkártyás fizetéssel;
 • Lakossági folyószámláról átutalással, a közlemény rovatban tüntesse fel az adószámát vagy adóazonosító jelét. (NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla: 10032000-06056353);
 • A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel.
 • Ügyfélkapun keresztül, az eBEV portálon, az adószámla lekérdezéséhez kapcsolódóan VPOS fizetéssel;
 • Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a CSEKK formanyomtatványon, bármelyik NAV ügyfélszolgálati irodában, illetve telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén keresztül a 1819-es telefonszámon igényelhet.

Az adózó automatikus részletfizetést is választhat, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összege nem több, mint 200 ezer forint.

Ügyfélkapu használatával

Bevallási tervezetét, ha kell, módosíthatja a www.nav.gov.hu honlapról, vagy a www.magyarorszag.hu honlapról elérhető weboldalon.

A módosításra megnyitott bevallási tervezetben az „Átvezetési és kiutalási kérelem, részletfizetés, visszaigénylési adatok, egyenlegek” menüpont alatt, a 81. sor „Nyilatkozom, hogy az együttesen 200 ezer forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségemre az esedékességtől számított, legfeljebb hat hónapon keresztül egyenlő részletekben történő pótlékmentes megfizetést vállalom. (A választott időtartam – 2, 3, 4, 5 vagy 6 hónap)” alatt megjelenő kódkocka kitöltésével adhatja meg a részletek számát.

Ügyfélkapu-regisztráció nélkül

Ha a postán küldött bevallási tervezetben foglaltakkal egyetért, akkor a bevallási tervezet mellékleteként megküldött „Adóbevallási tervezetet kiegészítő nyilatkozat” (C) blokkjában jelölheti a részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell megküldenie a NAV részére 2019. május 20-ig.

Ha a bevallási tervezetet más okból is ki kell egészítenie vagy módosítania kell, akkor a 18SZJA bevallást kell benyújtania 2019. május 20-ig és a részletfizetést a bevallás C) lapjának 81. sorában kell kérnie.

Ha egészségügyi hozzájárulást fizettem év közben, akkor hogyan kell ezt a bevallási tervezetemben feltüntetni?

Az adóbevallási tervezet a NAV nyilvántartásában szereplő, munkáltató, kifizető által teljesített havi adó- és járulékbevallások adatait tartalmazza. Ha Ön év közben egészségügyi hozzájárulás fizetésére volt kötelezett, akkor erre vonatkozó adatot a bevallási tervezet nem tartalmaz.

Ügyfélkapu használatával

Ez azt jelenti, hogy az adóbevallási tervezet adatait 2019. május 20-áig az erre a célra kialakított elektronikus felületen ki kell egészítenie.

Az Ön által befizetett egészségügyi hozzájárulás összegét az alábbiak szerint kell feltüntetni a bevallási tervezetben:

A „Módosítás” választása után a „Gyakori mezőkből” válassza ki az „Egészségügyi hozzájárulás” panelt. A „Tovább” feliratra kattintva „A magánszemély 19,5 százalékos hozzájárulása”, illetve „Az egészségügyi hozzájárulás elszámolása” mezőket kell hozzáadni a tervezethez, és a 294., illetve a 296. sorokat kell kitölteni.

A beírt adatokat a „Mentés” feliratra kattintva rögzítheti. Az adatok ellenőrzéséhez kattintson az „Ellenőrzés” gombra. Ha bevallása hibátlan, akkor válassza a „Tovább a beadáshoz”, majd a „Beadás” panelt.

Ügyfélkapu-regisztráció nélkül 

Ha a postán küldött bevallási tervezetben foglaltakkal nem ért egyet, akkor a 18SZJA bevallást kell benyújtania 2019. május 20-ig.

A nyomtatványt elérheti

 • az Általános nyomtatványkitöltő programon keresztül ezen a linken: 18szja
 • az új internetes kitöltőfelületen a http://nav.gov.hu/szja/szja, linken, ahol ügyfélkapus regisztráció nélkül is használhatja a nyomtatványkitöltő-programot és üres bevallás nyomtatására is van lehetőség pdf formátumban.

2. Változások jönnek az utazásszervezési szolgáltatásokra vonatkozó áfa-szabályokban 2020. január 1-jétől

Az utazásszervezési szolgáltatás nyújtására az Áfa tv. rendelkezéseit annak XV. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Utazásszervezési szolgáltatás:

 • az adóalany által saját nevében
 • utasnak nyújtott
 • turisztikai szolgáltatás
 • amelynek teljesítéséhez más adóalany(ok) által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés,
 • így különösen: személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, ellátás és idegenvezetés szükséges.

A NAV tájékoztatója alapján a fenti időponttól – a jelenlegi szabályozással ellentétben – már az a személy is utasnak fog minősülni, aki a szolgáltatást adóalanyként/adóalanyi minőségében úgy veszi igénybe, hogy az más javára történik (vagyis továbbnyújtja azt), így az új szabályozás értelmében utasnak minősülhet például az utazásszervező, utazási iroda is.

 1. január 1-jétől az utazásszervezők a fizetendő adót kizárólag az egyedi nyilvántartáson alapuló módszerrel (praktikusan utanként) határozhatják meg.

Lényeges adminisztrációs könnyítést jelent, hogy 2020. január 1-jétől hatályát veszti az Áfa tv. azon előírása,  mely szerint az utazásszervezőnek az ügyfelét nyilatkoztatnia kell arról, hogy a szolgáltatást utasként vagy nem utasként kívánja igénybe venni.

A tájékoztató teljes szövegét itt érheti el.

3. Megjelent a magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumokat és szabályokat tartalmazó NAV kiadvány

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) alapján fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Az engedélyezett fizetési könnyítés tartamára a fizetési könnyítés engedélyezéséről szóló határozat keltétől az adóhatóság pótlékot számít fel, melynek mértéke megegyezik a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékével. Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a fizetési könnyítés pótlékmentesen is engedélyezhető. Amennyiben pótlékmentes fizetési könnyítést szeretne kérni, akkor azt – és indokait – is fel kell tüntetnie kérelmében.

A kérelmezőnek körültekintően kell eljárnia, amikor részletfizetést, fizetési halasztást vagy mérséklést kér, mert a kérelemhez kötöttség elve miatt az adóhatóság az adatlapon szereplőtől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.

Az adóhatóság honlapján megtalálható a természetes személyek maximum 500 000 Ft összegű tartozására engedélyezhető automatikus részletfizetésfeltételeiről szóló tájékoztató is, amelynek részleteit a 8. heti NAV-figyelőben ismertettük.

4. EORI-szám igénylése Magyarországon

Ahhoz, hogy valaki a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet folytasson (árukat importáljon az Unióba, vagy exportáljon az Unióból), első lépésben egyértelműen azonosítania kell magát a vámhatóság előtt. Ehhez egy vámazonosító számot kell kapnia.

Ez a vámazonosító szám az úgynevezett EORI-szám (Economic Operators’ Registration and Identification = gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma). Az EORI-számot azon tagállam adja ki a vámtevékenységet folytatni kívánó személynek, ahol az adott személy letelepedett, vagy pedig 3. országos személyek esetén az az első uniós tagállam, ahol először végez vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet.

Két lehetőség áll rendelkezésre az EORI-szám igénylés során.

 1. Amennyiben az ügyfél a jövőbeli, esetleges vámeljáráshoz kapcsolódóan kíván vámazonosító számot igényelni, akkor a NAV honlapján felsorolt adatlapok valamelyikén megteheti, amelyek letölthetőek
 2. b) A másik lehetőség, hogy a vámeljárás megindítását közvetlenül megelőzően az Ön eljárásához kapcsolódó releváns nyomtatványon kéri az EORI-szám létrehozását.

5. BREXIT információk

Az Egyesült Királyság közzétette a rendezetlen (megállapodás nélküli) kilépése esetén 12 hónapig alkalmazandó vámtételeit. Az átmeneti vámtételek az alábbi linken letölthetőek.

Az Egyesült Királyság közzétette az észak-ír/ír határ helyzetének kezelésére vonatkozó tájékoztatását, mely itt tekinthető meg.

6. Feketelisták

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvánosságra hozatala

7. Megjelentek az áprilisi üzemanyagárak

8. ADÓtraffipax

Az operatív ellenőrzések aktuálisan közzétett témáit, pontos helyszíneit és azok részleteit a NAV honlapján találja.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram